زمین سبز پارس به ارائه

خدمات

مختلفی همچون

برگزاری کنفرانس های مرتبط

کارگاه های آموزشی

مشاوره های صنعتی

ارتباط با صنعت

و دیگر خدمات فنی و مهندسی در حوزه محیط زیست ، انرژی های نو، انرژی خورشیدی ، ربات های فاضلاب ، بازیافت می پردازد

محیط زیست سالم، ضامن شکوفایی یک صنعت پایدار است. گروه زمین سبز پارس عمیقاً به این واقعیّت معتقد است که  باید تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی ، اصل توسعه پایدار  را سرفصل فعالیت های خود قرار دهند و در عرصه های مختلف چرخه تولید ، تعامل با محیط زیست را عملیاتی نمایند زیرا بدون حفظ محیط زیست، توسعه هر صنعتی تک‌بُعدی و ناپایدار خواهد بود.

از اینرو این گروه به منظور دستیابی بخش صنعت به این امر مهم و تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مجموعه مشاوره و خدمات خود را  به شرح ذیل اعلام می نماید:

– بررسی مکان‌یابی و استقرار جهت احداث و طرح توسعه واحدهای صنعتی خدماتی در داخل یا خارج از شهرک های صنعتی

-استقرار و جانمایی جهت فعالیت کلیه گروه های تولیدی صنعتی خدماتی در داخل یا خارج از شهرک های صنعتی

-پاسخ دهی و انجام مسائل طرح شده زیست محیطی واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی توسط سازمانهای دیگر

-پیگیری و انجام کلیه قوانین و مقررات محیط زیست در خصوص و احدهای تولیدی صنعتی خدماتی

-استقرار و بهره‌برداری از سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی در خصوص واحدهای تولیدی صنعتی

-ارائه راهکار و روش های کنترل و جلوگیری از آلاینده های واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی

-انجام ارزیابی زیست‌محیطی واحدهای صنعتی و خدماتی مشمول مصوبه هئیت وزیران 1390

-پیگیری و انجام امور مربوط به صنعت سبز واحدهای تولیدی صنعتی تا حصول نتیجه لازم

-پیگیری و انجام کلیه نامه و استعلامهای مربوط به حوزه محیط زیست و صنعت

-پیگیری و انجام ایزو و گواهی نامه های زیست محیطی کلیه واحدها

-اجرای هر گونه مسائل طرح شده در حوزه محیط و صنعت

-انجام برنامه اجرائی عملیات مدیریت پسماند