برگزاری کنفرانس های مرتبط

زمین سبز پارس در راستای افزایش دانش فنی مدیران و مهندسین صنعت کشور در حوزه محیط زیست، با کمک مراکز علمی و دانشگاهی کشور اقدام به برگزاری کنفرانس های گوناگون در حوزه های زیر می نماید.