برای انجام کارهای بزرگ باید
به صورت یک تیم همکاری کنیم